ביוש פומבי ברשת, לאור מקורות ישראל

ביוש פומבי ברשת, לאור מקורות ישראל \ אהוד קלפון

במקורותינו יש התייחסות רבה לשמירה על כבוד האדם, ואיסור מוחלט על הוצאת שם רע והפצת עלילות שווא על בני אדם. היום זה הופך כמעט למגפה ברשתות החברתיות ובאינטרנט, ואין דין ואין דיין. אמרו חכמינו במסכת אבות: " אל תלבין את פני חברך ברבים", וגם "יהא כבוד חברך חביב עליך כשלך". היום עושים ביוש (שיימינג) ברשת Online shaming בעילום שם, או ביודעין, ומכפישים שמו של אדם על לא עוול בכפו.

מפרסמים האשמות ברשת החברתית ובאינטרנט, המתפשטות במהירות, כאש

בשדה קוצים, שקשה לכבותה. מוציאים דיבתו של אדם, כדי להרוס את דמותו,

ולביישו ברבים. עוד נאמר במקורותינו: "יהא כבוד חברך חביב עליך כשלך", וכן "מה

ששנוא עליך אל תעשה לחברך".

מומחים טוענים, שיש ביכולת ההמון ברשתות החברתיות לעוות דמותו של אדם, של ארגון, חברה או מפעל. יש הודעות שעלולות להוביל בני אדם לאי הבנה, ולהשפלת אנשים ישרים. בפרקי אבות כתוב: "חביב אדם שנברא בצלם". "סוף מעשה במחשבה תחילה". " דרך ארץ קדמה לתורה".

על פי החוקרים, ההמון אינו יודע תמיד את מידת העוצמה שיש בידו, בקשריו החברתיים ברשת ובאינטרנט. בספר שמות כ"ג, ז' כתוב: "מדבר שקר תרחק", וחכמים אמרו שלשון הרע שקול כנגד עבודה זרה, גילוי עריות, ושפיכות דמים.

אנשי טבע ועובדי אדמה אומרים, שאסור לדבר בגנות עצים ואבנים, קל וחומר בגנות בני אדם. וכן, והדרת פני עץ זקן כי האדם עץ השדה.

בספר תהילים ל"ד, יג – יד כתוב: " מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב. נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה...". בספר משלי כ"א – כ"ג כתוב: "שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו". בספר ויקרא יט – טז כתוב: "לא תלך רכיל בעמיך". במשלי י"ח – כא כתוב: "מוות וחיים ביד הלשון".

רבי ישראל מאיר הכהן מראדין – "החפץ חיים" מונה הלכות לשון הרע בספרו "חפץ חיים" שעל שמו הוא נקרא. זה מחייב אדם להימנע מלזות שפתיים, מעלילות שווא, ומדברי רכיל. "מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך" (תלמוד בבלי, מסכת שבת, ל"א, א). "אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו" (מסכת אבות, ב, ד). "הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום (מסכת אבות, א, י"ב).

אנשים רבים, ובפרט בני נוער, נפגעים מפרסומים כוזבים שמשחירים את שמם ברשת, המובילים להסתגרותם החברתית. יכול אדם לפגוע באחר על ידי פרסום עלילת שווא ברשת, ולה יהיו קוראים שיאמינו, בתמימותם, שזאת הודעת אמת, ויקבלו אותה כלשונה וככתבה. לכן, על כל אדם להיות זהיר במילים שהוא אומר וכותב, כי ברגע שהן יוצאות מחזקתו, קשה להחזירן, ונזקן עלול להתפשט למרחקים.