בן מטר אורח

בן מטר אורח \ אהוד קלפון

רחף אגלי מטרים,

צץ בן מטר אורח.

ריח עולה בדרכים,

אץ בן חצב פורח.

צבעי סתיו בעלים,

אור חמה בורח.

רוח ים בשבילים,

אין יורה טורח.

גלי שחקים רועמים,

ברק שמים זורח.

להט רגבים דוממים,

צליל עורבני צורח.

סער יורה בעבים,

מטר ענן קולח.

שדה קמת שיבולים,

תנובת דגן שולח.