תיאור גשם ומטר

תיאור גשם ומטר \ אהוד קלפון

שפע מילים למטר גשמים,

במקרא ובספרי חכמים.

ביטויי חזאים ושקעים,

חזית קרה ומשקעים.

זרזיף במשלי, טיפה חלושה,

דלף טורד, זו מנה גדושה.

בא עם הסתיו יורה מטרים,

הקצב שונה לממטרים.

גשמי הזעף הם זלעפות,

גשמים עזים בעונות קרות.

ירמיהו, ברכת רביבים,

כרביבים עלי עשב, דברים.

עננים הם אדים ממריאים,

איוב עננה, משלי נשיאים.

יורה ומלקוש, ספר דברים,

חשרת עבים, עבי מרומים.

שבר ענן, מבול גשמים,

שקע דרומי בימים חמים.